Tài khoản login
Email
Số điện thoại

- Tài khoản game viết liền không dấu và tối đa 20 ký tự.
- Tài khoản, email viết thường không viết hoa.
- Mật khẩu sẽ được gửi vào Số điện thoại và Gmail của bạn.
- Bất kỳ ai giữ SĐT và email trên đều có thể lấy lại mật khẩu. Do đó đừng dùng SĐT/Email của người khác
- Không nên dùng mật khẩu quá dễ đoán như: 12345, abcde, adgjmp...
- Mật khẩu có 13 ký tự, yêu cầu có ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự thường 1 số và 1 ký tự đặt biêt.
- Không cung cấp mật khẩu cho bất kỳ ai. Admin không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn.
- 1 SĐT và 1 Email chỉ có thể đăng ký tối đa 3 tài khoản.