* SỰ KIỆN
* THÔNG BÁO

- Hiện tại xuất hiện nhiều tài khoản auto khu thường. Nếu phát hiện có tình trạng auto sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
- Nếu ai phát hiện auto khi báo admin sẽ có hậu tạ.

* Hướng dẫn