* THÔNG BÁO - SỰ KIỆN

- Hiện tại xuất hiện nhiều tài khoản auto khu thường. Nếu phát hiện có tình trạng auto sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
- Nếu ai phát hiện auto khi báo admin sẽ có hậu tạ.

- Các tài khoản auto khu thường (khu 0 1 2 3 4 trong game) sẽ bị khóa acc vĩnh viễn...
- Các việc lợi dụng bug, phá game sẽ bị khóa acc nếu phát hiện